آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

مخصوص رانندگان

درباره آزمون روانشناسی آنلاین تاپ

تست های روانشناسی ابزاری کمکی برای شناخت ذهن و روان می باشد. کلیه این تست ها که توسط نظریه پردازان و متخصصین حوزه روانشناسی ساخته شده اند، در سراسر دنیا برای غربال گری در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

با ویژگی های آزمون روانشناسی تاپ آشنا بشوید

Innovation

Agility

Ideas

Knowledge

Knowledge

تست روانشناسی چیست؟

تست روانشناسی شیوه ای از ارزیابی ذهن و روان می باشد که به طور علمی تهیه و به ما اطلاعاتی عینی به صورت کمی یا کیفی می دهد. مستقل از نظر شخصی برای علمی بودن، محیطی که تست در آن اجرا می شود، مواد تست و دستورالعمل هایی که در آن به کار می رود باید به طور کامل تعریف شده و در همه آن ها مشترک باشد.

ثبت رفتار در حین انجام تست باید دقیق باشد. حتما باید نتایج تست با دیگر افراد در این گروه به لحاظ آماری مقایسه شود (هنجاریابی). مقایسه فرد با گروهی که جامعه آماری به ما نشان می دهد آزماینده چه جایگاهی نسبت به جامعه دارد. تست های روانشناسی در زمینه های مختلفی کاربرد دارند که در ادامه به آن می پردازیم.